Hovedseksjon

Vårt opplæringstilbud

  • Grunnleggende ferdigheter: å kunne kommunisere og å uttrykke seg, å kunne lese og skrive, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.
  • Grunnskolefag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag

Veien videre

Veien videre etter endt opplæringstilbud kan være

•Videre utdanning
•Arbeid
 •Hverdagsmestring/livsmestring
 •Delta på ulike organiserte fritidsaktiviteter i regi av Mira Ressurssenter, Fontenehuset, dagsenter, aktivitetssenter i regi av psykisk helse i bydelen, frivillighetsarbeid m.m.

Fagtilbud

Målgruppe

Deltakere som har:

•Spesifikke lærevansker: språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi, matematikkvansker, motoriske vansker og nonverbale lærevansker
•Sammensatte lærevansker: sosiale og emosjonelle vansker, oppmerksomhets- vansker og språkvansker. Disse vanskene kan skyldes psykiske vansker, traumatiske hjerneskader, o.a. 
•Sammensatte lærevansker kan sees i sammenheng med spesifikke lærevansker

Klikk her for oversikt over fagtilbud for deltakere med spesifikke lærevansker