Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret har følgende ansvar:

  • å vedta skolens budsjett
  • å vedta skolens strategiske plan
  • at skolene driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet


Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet til rektor i:

  • konkrete personal- og elevsaker,
  • økonomifullmakter som sikrer den daglige driften av skolen
  • å sikre den daglige pedagogiske driften av skolen

Driftsstyrets medlemmer har taushetsplikt. 

Driftsstyret består av:

Eksterne medlemmer:


Thorhild Løkkeberg Pedersen (leder)
Guri Tyldum
Ingrid Raab
Åsne Lian Sinnes (vara)
Torstein Hoff (vara)
Bjørg Sellevoll (vara)

Ansatterepresentanter:

Marius Ulleland
Sigbjørn Fidjeland
Tone Balke (vara)

Deltakerrepresentanter:

Skolen har to deltakerrepresentanter og to vara, disse velges fra elevrådet

Sekretær:

Ingrid Walbye (fungerende rektor)