Vurdering og eksamen

I grunnskoletilbudet vurderes du etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K06). Lærer gir jevnlige tilbakemeldinger på din framgang i fagene. Du har rett til underveisvurdering og sluttvurdering (se rundskriv 3-2012)

Voksne må fullføre og bestå fagene for å få grunnskolevitnemål. Å fullføre og bestå betyr at du får standpunktkarakter alle fag vurdert etter læreplanens mål. I tillegg må du gjennomføre en muntlig og en skriftlig eksamen. Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.