Eksamensrettet tilbud i mindre grupper

Deltakerne ønsker å fullføre videregående skole, og de har behov for noe grunnskoleopplæring i mindre grupper. Årsaken til at deltakerne har behov for opplæring i mindre grupper, er behovet for tettere oppfølgning og fleksibilitet i organisering.

En forutsetning for all læring er trygghet og et positivt læringsmiljø. I læreplanens overordnede del kommer dette tydelig til uttrykk gjennom det verdigrunnlaget som opplæringen skal bygges på, prinsippene for læring og prinsipper for skolens praksis. Med tanke på de negative skoleerfaringer mange av deltakere har, blir det ekstra viktig at opplæringstilbudet også legger stor vekt på sosiale, emosjonelle og relasjonelle forhold, i tillegg til organisatoriske rammer. Deltakerne skal oppleve en grunnleggende trygghet, og kjenne på gleden av å mestre og lære noe nytt.

På bakgrunn av deltakernes behov og føringene i overordnet del skal tilbudet sikre at deltakerne:

·       Opplever faglig og sosial mestring

·       Møter voksne som strekker seg langt for at de skal lykkes med sine mål

·       Får utarbeidet individuelle mål for opplæringen

·       Evaluerer egen progresjon og evt. målene gjennom faste oppfølgingssamtaler

 

Faginnhold

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Fokus på grunnleggende ferdigheter, struktur og læringsstrategier. Opplæringen følger kompetansemålene i læreplanen Kunnskapsløftet 06

Vurdering og eksamen
Det settes terminkarakterer og standpunktkarakterer i de fem basisfagene. Deltakere som skal ha fullt vitnemål går opp til ordinær skriftlig og muntlig eksamen.

Målet er vitnemål for grunnskole eller kompetansebevis i ett eller flere fag.

 

 

Hvordan søke

Søker tar kontakt med Oslo VO Servicesenter eller direkte med skolen