Hovedseksjon

Organisering av spesialundervisningen

Individuell tilrettelegging

Spesialundervisningen tar utgangspunkt i individuelle behov, til mål, innhold og tilrettelegging av undervisningstilbudet.

Organisering/timeantall

•Undervisningen kan organiseres i mindre grupper og/ 1:1 undervisning eller gis som pedagogisk veiledningsressurs.  
•Timeantall pr. uke kan variere fra 2t/u til 12 t/u avheging av deltakerens mål med opplæringen.

Samarbeid med deltaker vektlegges

Den enkelte deltaker skal oppleve å bli «SETT og HØRT» gjennom medvirkning og medansvar i sin egen opplæring, vurdering av læringsutbytte og nytteverdien av opplæringen o.a. Deltakers innspill ansees som viktig og blir tatt hensyn til.

Lærere, rådgivere og ledelsen samarbeider tett for at du skal oppleve god læring.

Søkere fra andre kommuner enn Oslo må ha sakkyndig vurdering og refusjonsgaranti fra sine hjemkommuner før opplæringen kan begynne.