Hovedseksjon

Slik søker du

For at søknaden skal bli behandlet må nødvendig dokumentasjon være vedlagt. Dokumentasjonen kan for eksempel være en uttalelse/epikrise fra fastlege/behandlingsapparat der det begrunnes hvorfor du har behov for spesialundervisning.

Søknaden sendes:

Oslo kommune, Utdanningsetaten.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Du vil få et brev som bekrefter at søknaden er mottatt.

Dersom du har rett til spesialundervisning vil pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering som oversendes Oslo VO Skullerud og deg. Deretter vil du bli innkalt til inntakssamtale med rådgiver på Oslo VO Skullerud. Denne samtalen har vi fordi tilbudet om spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med deg. Etter samtalen vil du få et vedtak om spesialundervisning som beskriver hvilken opplæring du kan få.