Hovedseksjon

Opplæringsløp med utvidet tilrettelegging

Målet med opplæringstilbudet er å gi nødvendig støtte slik at deltaker når opplæringsmålet inennfor ordinær opplæring

Innhold i opplæringen

Avdekke hørselsvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, arbeidsminnevansker, traumer/psykiske lidelser