Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Illustrasjon

Oslo Voksenopplæring følger opp alle deltakere/søkere, som har rett og plikt til gratis opplæring og som berøres av denne lovenSe https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-53