Vårt opplæringstilbud

Hender
 • Grunnleggende ferdigheter: å kunne kommunisere og å uttrykke seg, å kunne lese og skrive, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.
 • Grunnskolefag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag

 

Opplæringen skal bidra til at du bedre kan bruke din kunnskap, forståelse og ferdigheter og delta i videre utdanning, arbeidsliv og nærmiljø.

 

Les mer om de enkelte opplæringstilbudene:

 

Spesialundervisning for deg som jobber mot et grunnskolevitnemål 

Norsk

Norsk med kunst og håndverk

Norsk med drama

Engelsk

Matematikk

IKT

Kommunikasjon med musikk

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Opplæring for hørselshemmede

 

Engelsk
Målet med faget er muntlig og skriftlig kommunikasjon på engelsk i dagligdagse situasjoner og om temaer som har betydning for den enkelte.

I faget arbeider vi med:

 • Dagliglivets engelsk/engelsk til reisebruk
 • Utvikle et vokabular om relevante temaer
 • Trene på nyttige fraser
 • Kunne føre en enkel samtale på engelsk
 • Bruke gode strategier for å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i engelsk
 • Muntlig engelsk – samtale om kjente temaer
 • Skriftlig engelsk
 • Kunne skrive en enkel e-post og fylle ut skjema på engelsk
 • Kunne skrive engelsk til bruk i sosiale media

 

Matematikk
Mål for spesialundervisning i matematikk settes i samarbeid med deltakerne og tar utgangspunkt i behov for regning i hverdagen.

Eksempler på områder vi gir opplæring i:

 • Tall i hverdagen: klokke, dato, kalender, mål, vekt, høyde
 • De fire regneartene: multiplikasjon, subtraksjon, addisjon, divisjon
 • Personlig økonomi: enkel regning i hverdagen, planlegge og styre eget budsjett, priser/tilbud (prosent) med mer

 

IKT
I en tid hvor viktige samfunns- og kommunikasjontjenester blir mer og mer digitalisert, er det viktig å mestre IKT. Digitale ferdigheter inngår som støttende element også i andre fag som tilbys ved Oslo VO Skullerud.

Målet for faget tilpasses den enkeltes behov for IKT-kompetanse i sin hverdag. Dette kan omfatte:

 • Bruk av PC, smarttelefon og/eller nettbrett
 • Grunnleggende tekstbehandling
 • Nettbank, Digipost og Altinn
 • Epost og sosiale medier
 • Grunnleggende nettvett

 

Kommunikasjon med musikk
Målet med faget er å styrke den enkeltes ferdigheter innen samhandling og muntlig kommunikasjon

Vi arbeider i grupper med et mangfold av lyd, rytme, sang, bevegelse og musikk som gir opplevelser og styrker deltakernes motivasjon.

Opplæringen gir trening i å delta i sosialt samspill, samhandle med andre i turtaking og samtale.

Opplæringen gir mulighet til å bruke stemmen variert, imitere rytmer og korte melodier og å fremføre musikk, sang og dans i samhandling med andre.

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Dette er et tilbud til personer som har behov for å bruke alternative og supplerende
kommunikasjonsformer til å forstå og/eller gjøre seg forstått. Opplæring i ASK skal gi personen mulighet til å kommunisere mer effektivt ved helt eller delvis manglende talespråk. Personer som har behov for ASK er svært ulike og vil ha behov for individuelle og tilpassede løsninger. ASK kan være bruk av tegn til tale, bilder, symboler, konkreter eller digitale verktøy.

Vi kan tilby:

 • Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Opplæring med målsetting om mestring og deltakelse i hverdagslivet
 • Utarbeidelse av pedagogisk materiell til undervisningen
 • Samarbeid med nærpersoner for å sikre hensiktsmessig bruk av ASK-hjelpemiddelet

 

Opplæring ved avdeling for hørselshemmede
Dette er et byomfattende tilbud for voksne hørselshemmede bosatt i Oslo. Søkere fra andre kommuner må ha sakkyndig vurdering og refusjonsgaranti fra sine hjemkommuner før opplæring kan begynne.

Avdelingen gir opplæring til voksne døve og tunghørte og personer med kombinert syns – og hørselshemning. Avdelingen har høy kompetanse på opplæring til minoritetsspråklige. Opplæringen gis i hovedsak i grupper, men etter vurdering kan noe gis individuelt.

Fagområder:

 • Norsk med samfunnsfag
 • Norsk for minoritetsspråklige
 • Tegnspråkopplæring
 • Tegn som støtte til tale
 • Matematikk
 • Engelsk

Minoritetsspråklige som mottar opplæring i norsk og samfunnskunnskap/norsk tegnspråk kan dokumentere sin språkkompetanse ved å avlegge avsluttende norskprøve på nivåene A2 eller B1. Dette gjennomføres ved skriftlig norskprøve, avlesningsprøve  og/eller kommunikasjonsprøve i norsk tegnspråk tilsvarende språknivå A2 eller B1.