Skolelostjenesten

rom

Skoler som har elever med rombakgrunn, kan få hjelp fra skolelostjenesten på Oslo VO Skullerud. Skolelosene bistår med kulturkompetanse, deltar i møter mellom skole og foresatte, bistår i undervisningen, gir leksehjelp og kan gå inn som brobyggere mellom skole og hjem. Har din skole behov for hjelp fra Skolelostjenesten, ta kontakt med Oslo VO Skullerud, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Skolelostjenesten er et byomfattende tiltak

Skolelostjenesten for elever med rombakgrunn i Osloskolen har sine kontorer på Oslo Voksenopplæring Skullerud. Tiltaket er byomfattende og er en ekstraressurs for barn og ungdom fra den norske romminoriteten i Osloskolen.

Formålet med Skolelostjenesten er å bidra til økt samarbeid mellom skole og hjem/familie, bedre det faglige ståstedet til hver enkelt elev og sikre en bedre overgang fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.

Skolelostjenesten består av en avdelingsleder, en koordinator, tre lærere og tre skoleassistenter. Assistentene har rombakgrunn og snakker både norsk og romanes. Koordinator og lærere har pedagogisk bakgrunn og relevant erfaring fra tilpasset opplæring og spesialundervisning i skolen.

 

Innholdet i tilbudet

Skolelosene kan bistå skolene på følgende områder:

  • undervisningen
  • leksehjelp
  • møter med forskjellige instanser i tilknytning til rom
  • hjemmebesøk hos familier etter behov

En av Skolelostjenestens nærmeste samarbeidspartnere er Brobyggertjenesten ved Kirkens Bymisjon og deres tilbud til barn og unge gjennom Romano Kher prosjektet. Skolelosene bistår på tirsdager med aktiviteter etter skoletid og leksehjelp i Bymisjonens lokaler i Gamlebyen kirke.

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Morten Tandberg

telefon 94 87 04 33

Koordinator Solbjørg Mikkelsen

telefon 90 24 04 53