Skolelostjenesten

rom

Skoler som har elever med rombakgrunn, kan få hjelp fra skolelostjenesten. Skolelosene bistår med kulturkompetanse, deltar i møter mellom skole og foresatte, bistår i undervisningen, gir leksehjelp og kan gå inn som brobyggere mellom skole og hjem.

Skolelostjenesten er et byomfattende tiltak, og er en ressurs for barn og ungdom fra den norske romminoriteten i Osloskolen.

Formålet er å bidra til økt samarbeid mellom skole og hjem/familie, bedre det faglige ståstedet til hver enkelt elev og sikre en bedre overgang fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.

Fra 01.08.20 er tjenesten overført til Språksenteret