Ervervet funksjonsnedsettelse

For å oppnå økt kunnskap innenfor disse områdene tilbyr skolen fagene: Norsk, norsk for minoritetsspråklige, lavterskeltilbud i lese- og skriveopplæring for dyslektikere, matematikk, lavterskeltilbud i hverdagsmatematikk, IKT, IKT m/bildebehandling, engelsk, logopedi, kognitiv trening, studieveiledning, eksamensrettet grunnskoleopplæring, kommunikasjon, musikk, drama, mat/helse, kunst/kultur og forming.

Skolen gir også noe lavterskelopplæring, gitt etter Opplæringslovens § 4a-1.

Undervisningen skal bidra til økt deltagelse i samfunnet ved at den voksne bruker sin kunnskap, forståelse og ferdigheter på ulike arenaer i samfunnet.

Skoletilbudet er individuelt tilrettelagt og gis i små grupper eller som eneundervisning. Det kan også gis som veiledning.